• YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Ahşap evler
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Peyzaj-Çevre düzenleme
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Yapay ve Doğal Süs havuzları
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00agaç görünümlü veya modern çeşmeler
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Portatif Şelaleler
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Ahşap evler
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00çocuk oyun gurupları
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Dere ve Göletler
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Yapay ve Doğal Süs havuzları
  • YAPAY ŞELALE NASIL YAPILIR Doğal Şelale 0553 444 88 00Portatif Şelaleler
çantadan türk bayragı limon vesu çıkınca nolur

Bay­rak en bü­yük suç ol­du

An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de önem­li gö­rev­ler­de bu­lu­nan po­lis me­mu­ru­nun, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si olan oğ­lu, sırt çan­ta­sı­nın için­de Türk Bay­ra­ğı, li­mon, su bu­lun­du­ğu için “te­rör ör­gü­tü men­su­bu­” di­ye Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne gö­tü­rül­dü. Cep te­le­fo­nu alın­dı, muh­te­me­len sim kar­tı da kop­ya­lan­dı. Böy­le­ce ör­güt bağ­lan­tı­sı kur­ma­ya ça­lı­şı­la­cak. Po­lis ba­ba­nın oğ­lu­na, çan­ta­sın­dan çı­kan bay­rak ve li­mon ser­best bı­ra­kı­lır­ken ia­de edil­di. An­cak tu­ta­nak­ta, bay­rak ve li­mo­nun ara­sı­na bir de “ta­ş” ek­len­miş­ti. Ba­ba, “ma­dem taş var­sa o ta­şı da tes­lim edi­n” ıs­ra­rın­da bu­lun­du. Taş, ka­yıt­la­ra bay­rak ve li­mon­la bir­lik­te suç un­su­ru ola­rak geç­miş­ti ama or­ta­da taş yok­tu. Taş, so­ruş­tur­ma­lar­da “si­la­h” ola­rak da de­ğer­len­di­ri­li­yor.
Yıl­la­rın em­ni­yet men­su­bu olan ba­ba, mes­lek­taş­la­rı­nın yap­tık­la­rı­na kah­re­di­yor. Çok sa­yı­da gen­cin em­ni­ye­te gö­tü­rül­me­si “bü­yük ba­şa­rı­” ola­rak gö­rü­lü­yor. Çün­kü, bu genç­le­rin ya­rın “hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­bü­s”­le suç­la­na­ca­ğı be­lir­ti­lip ey­lem­le­ri kır­mak amaç­lan­mış ola­bi­lir.


bu haberi çok dikkatimi çektigi için koyuyorum
http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/saygi-ozturk/gostericilere-yapilan-suclama.html